Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych osobowych i plikach cookies.

Szanowny Kliencie,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO).

W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez Bautech Sp. z o.o. jako Administratora Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z naszych usług, stron www, naszego sklepu internetowego. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług i stron, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o Ochronie danych osobowych

Bautech sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie kod pocztowy 05-500, przy ul. Staszica 25 jako Administrator danych osobowych, gromadzi Twoje dane osobowe uzyskane podczas :

 1. zawierania z Tobą umowy oraz w trakcie jej trwania
 2. zbierania danych z formularzy na stronach internetowych

w szczególności zbieramy:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do kontaktu
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Twoje Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy lub zamówienia
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych
 • weryfikacji Twojej wiarygodności płatniczej
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz działań analitycznych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Ciebie osobnych zgód.

Bautech sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Bautech sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Bautech sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi marketingowe i księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług doradczych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Bautech sp z o.o.,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Bautech sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Twoje Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i Bautech sp. z o.o.

Przysługują Tobie prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, masz prawo do:

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Ci na żądanie kopię Twoich Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócisz się, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 • sprostowania Danych osobowych; masz prawo do sprostowania Danych osobowych, które Ciebie dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); masz prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na Twoje żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane osobowe przetwarzane przez Administratora oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie Danych osobowych, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Pliki cookies

Witryny Bautech sp. z o.o wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system Bautech. Za ich pomocą zainstalowane w witrynach Bautech narzędzia takie jak: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Clarity, Facebook Pixel, Getresponse mogą analizować ruch użytkowników na wszystkich podstronach witryny. Narzędzia te mogą zbierać dane nt. historii oraz sposobu przeglądania stron oraz podstron przez Użytkownika, ale nie informacji, które pozwalają nam na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Informacje uzyskane przy użyciu tych narzędzi nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz monitorowania wyświetlania przez użytkownika podstron oraz prowadzenia analiz user experience (UX), które pomagają Bautech usprawnić i udoskonalić funkcjonowanie serwisu i zapewnić sprawną nawigację.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na monitorowanie aktywności w witrynie, wyłącz w swojej przeglądarce obsługę plików cookies.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Zabezpieczenie danych

Bautech Sp. z o.o. oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać na konto e-mail: marketing@bautech.pl

Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 1. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie e-mail na adres: marketing@bautech.pl. Na każde zapytanie zostanie udzielona odpowiedz w czasie do 14 dni roboczych.