Zapytanie ofertowe: Targi Nowosybirsk, Rosja - materiały POS, tłumaczenia

05 grudnia 2013

Zapytanie ofertowe: Targi Nowosybirsk, Rosja - materiały POS, tłumaczenia

W związku z udziałem naszej firmy w targach International Building and Exterior Exhibition, które odbędą się w dniach 26 stycznia - 1 lutego 2014 w Nowosybirsku w Rosji w ramach tzw. "SibBuild. Architecture and Building Week - 2014", szukamy oferentów usług związanych z organizacją wyjazdu.


Ramowe Zapytanie Ofertowe (3)

Data aktualizacji 09.12.2013

I. ZAMAWIAJĄCY :

„BAUTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 05-500 Piaseczno; ul. Staszica 25


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

Lp.

Treść

Termin składania ofert

Planowany termin realizacji

1

Organizacja udziału w targach International Building and Exterior Exhibition - w ramach tzw. "SibBuild. Architecture and Building Week - 2014",

Rosja, Nowosybirsk, 26.01.2014 - 01.02.2014

A w tym :

- zakup wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej

- bilety lotnicze

- transport, spedycja eksponatów

- druk materiałów promocyjnych

- opracowanie graficzne i tłumaczenie materiałów POS

- organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi

31.12.2013

01.01.2014III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: marketing@bautech.pl lub w inny sposób na adres siedziby Zamawiającego w terminie realizacji określonym w punkcie II Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty składania ofert chyba, że postanowienia Specyfikacji szczegółowej zamawianych usług stanowić będą inaczej.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający nie udziela żadnych informacji dotyczących prowadzonego postępowania wyboru ofert. Jedyną informację jaką może uzyskać Oferent jest informacja dotycząca szczegółów przedmiotu zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna :

  • posiadać datę sporządzenia,
  • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  • adres poczty elektronicznej,
  • być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100 %

o ile postanowienia specyfikacji szczegółowej zamawianych usług nie będą stanowić inaczej.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.


VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Skorupka pod numerem telefonu (22) 716-77-91 oraz adresem email: marketing@bautech.pl.

Piaseczno, 05.12.2013


W imieniu Zamawiającego:
Ireneusz Lickiewicz
Dyrektor ds. marketingu

Wyjazd na targi jest dofinansowywany w związku z działaniem 6.1 POIG „Paszport do eksportu”.